* GINGER - HEART

IGGI ANY-BON

Datum narození: 24.2.2014

O: Tom vom Hahnenkamm
M: Ennie Any-Bon

ZV I.c. (188 b.) 2.místo
ZV I.c. (186 b.) 2.místo
PZ I.c. (220 b.) 1.místo
PZ I.c. (220 b.) 1.místo
KPZ-KCHLS I.c.(214 b.)- CACT
VP I.c. (98 b.) 2.místo
VZ I.c. (436 b)-U 2.místo
LZ-MJM I.c. (324 b.) 2.místo
BZ-MJM I.c. (96 b.)- R.CACT
BZH I.c. (209 b.) 1.místo